Skargi i odwołania

Wydanie 1 z dnia 04.02.2022 r.

Odwołania
1. Rzeczoznawca samochodowy może złożyć do CCM PLMOT odwołanie od decyzji udzielenia, odmowy udzielenia, cofnięcia, lub zawieszenia certyfikatu.
2. CCM PLMOT przyjmuje odwołania w formie zgłoszenia przez formularz internetowy dostępny na stronie internetowej www.ccmplmot.pl. Niezbędne jest podanie imienia, nazwiska, adresu do korespondencji składającego odwołanie, określenia jakiej decyzji dotyczy, podania sygnatury dokumentu, którego dotyczy, przedstawianie okoliczności uzasadniających odwołanie. W przypadku braku tych danych, odwołanie pozostaje bez rozpatrzenia.
3. Każde odwołanie podlega rejestracji i potwierdzenia przyjęcia przez CCM PLMOT e-mailowo. Badanie odwołania prowadzone jest przez Prezesa Zarządu w sposób konstruktywny, bezstronny w terminie 30 dni od daty otrzymania odwołania.
4. Warunkiem rozpatrzenia odwołania jest uregulowanie przez składającego odwołanie zobowiązań finansowych względem CCM PLMOT.
5. Prezes Zarządu składa odwołującemu raport z przebiegu badania odwołania oraz powiadamia o wynikach i zakończeniu procesu rozpatrywania odwołania. Decyzja ta jest ostateczna.

Skargi
1. CCM PLMOT przyjmuje i rozpatruje skargi, jako wyrażenie niezadowolenia osoby fizycznej lub prawnej z działalności przedmiotowej rzeczoznawcy samochodowego.
2. CCM PLMOT przyjmuje skargi w formie zgłoszenia przez formularz internetowy dostępny na stronie internetowej www.ccmplmot.pl. Niezbędne jest podanie imienia, nazwiska, adresu do korespondencji składającego skargę oraz opis czego dotyczy skarga. W przypadku braku tych danych, skarga pozostaje bez rozpatrzenia.
3. Po otrzymaniu skargi CCM PLMOT rejestruje skargę oraz informuje składającego skargę o planowanym terminie rozpatrzenia – zwykle w terminie do 60 dni od daty jej otrzymania. Jeśli rozpatrzenie w tym terminie nie jest możliwe, składający skargę otrzymuje informację o podjętych działaniach i terminie ostatecznego rozpatrzenia skargi.
4. Jeśli skarga odnosi się do działalności certyfikacyjnej, składający skargę jest informowany o jej przeanalizowaniu, uzyskaniu niezbędnych informacji, ich zweryfikowaniu w celu oceny skargi o jej rozpatrzeniu i decyzji.
5. Przy rozpatrywaniu skarg CCM PLMOT zbiera informacje, poddaje je weryfikacji kierując się bezstronnością i poufnością.
6. Skargę rozpatruje Prezes Zarządu, przesyłając składającemu raport z postępowania ze skargą, wraz z podjętymi decyzjami.

Centrum Certyfikacji Motoryzacji PLMOT - Wszystkie prawa zastrzeżone © 2022

Designed with Mobirise ‌

Website Maker