O nas

Centrum Certyfikacji Motoryzacji PLMOT Sp. z o.o. powstało, jako jednostka oceniająca zgodność (CAB - z ang. Conformity Assessment Body) skupiająca obszar działalności na certyfikacji osób w zakresie kompetencji rzeczoznawców samochodowych według wytycznych dostępnych w normie PN-EN ISO 17024:2012 (Ocena zgodności - Ogólne wymagania dotyczące jednostek certyfikujących osoby). Jednostka posiada osobowość prawną i jest zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS: 0000948440.

Centrum Certyfikacji Motoryzacji PLMOT jest jednostką certyfikującą akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji, dysponującą Certyfikatem Akredytacji PCA o numerze AC 224 z dnia 22 lipca 2022 r. Jednostka wydaje certyfikaty potwierdzające kompetencje rzeczoznawcy samochodowego uwzględniające zapisy zawarte w ustawie „Prawo o ruchu drogowym” z dnia 20 czerwca 1997 (Art. 66a ust. 2 pkt. 6 i 7, Art. 79 ust. 4 pkt. 3, Art. 81 ust. 13), ustawie o „Transporcie drogowym” z dnia 6 września 2001 r. (Art. 39g ust. 5 pkt. 4) i załączniku PCA DAC-12 wyd. 5 z dn. 06.05.2019 r. (Akredytacja jednostek certyfikujących rzeczoznawców samochodowych). Certyfikaty wydawane przez CCM PLMOT umożliwiają dokonanie wpisu na listę rzeczoznawców samochodowych prowadzoną przez ministra właściwego do spraw transportu.

Centrum Certyfikacji Motoryzacji PLMOT - Wszystkie prawa zastrzeżone © 2022

Created with Mobirise ‌

Offline Web Maker